Ako vyzerá kvalitná životná zmluva? Čo musí bezpodmienečne obsahovať? Čo sú hlavné piliere životného poistenia?

Otázkou je, čo musí bezpodmienečne obsahovať kvalitná životná zmluva. Jej koncept môžeme postaviť na 5 pilieroch. Nazvime ich hlavné piliere životného poistenia:

  1. Poistenie smrti – odporúčané krytie smrti na sumu zodpovedajúcu výške všetkých záväzkov a dlhov a tiež ochrana životnej úrovne oprávnených osôb. Čiže v preklade: Ak som sám, nie je od môjho príjmu nikto závislý a nemám ani žiadne dlhy, stačí mi nastaviť si krytie smrti na výšku tzv. „pohrebného nákladu“. Ak naopak mám maloleté deti a je od môjho príjmu závislá rodina, a tiež mám hypotéku, ideálne krytie smrti by malo byť také, že keď sa mne stane to najhoršie, moja rodina bude mať z čoho žiť resp. pokryje im to aspoň bežné výdavky na obdobie jedného-dvoch rokov.
  2. Kritické choroby – odporúčame na minimálne na výšku 1,5 ročného príjmu, aby bol klient zabezpečený z dôvodu straty príjmu v dôsledku kritickej choroby a zároveň, aby mal zabezpečené finančné prostriedky na liečbu.
  3. Trvalé následky úrazu – v prípade akéhokoľvek úrazu, z ktorého môže mať klient trvalé následky – najideálnejšie s progresiou (1000%). Odporúčané krytie je minimálne 200 000 EUR a viac.
  4. Invalidita – existuje buď čiastočná – od 41% alebo úplná – od 71%. Táto zložka je dôležitá v prípade straty príjmu z dôvodu invalidity a zabezpečenia tak doplnku ku klasickému dôchodku priznanému zo Sociálnej poisťovne. Skúsenosti ale hovoria o tom, že nie každý dôchodca, ktorý je invalidný, má priznaný aj invalidný dôchodok. Preto je nevyhnutné čítať poistné podmienky poisťovne, nakoľko vyplatenie tohto plenia v prípade poistnej udalosti sa môže odvolávať práve na priznanie dôchodku. Niektoré poisťovne sa nezaoberajú priznaním dôchodku, stačí im obyčajné potvrdenie o priznaní invalidity (čiže %). Odporúčame toto poistenie kryť na výšku buď úverov a záväzkov ako takých alebo určiť len mesačný dôchodok, ktorý v prípade, že nastane poistná udalosť, bude vyplácaný klientovi.
  5. Oslobodenie od platenia – tvorí neoddeliteľnú súčasť kvalitnej zmluvy. Dôležité je, čo oslobodenie od platenia znamená. V podmienkach poisťovňa definuje, či je toto oslobodenie napojené na priznanie dôchodku v Sociálnej poisťovni v rámci úplnej invalidity alebo či jej len postačuje určitý výpadok ekonomickej činnosti klienta.

Samozrejme, tieto zložky zmluvy možno dopĺňať o ďalšie pripoistenia a nastavovať tak, aby za každých okolností zodpovedali aktuálnej životnej situácii.

Máte tieto zložky vo svojej zmluve aj vy? Ak áno, ako ich máte nastavené?