Doplnkové dôchodkové sporenie ( III. pilier ) je dobrovoľný systém dôchodkového sociálneho systému, nazývaný aj ako tretí pilier.

Takéto zabezpečenie možno využiť vtedy, keď má zamestnávateľ uzavretú zmluvu s jednotlivými dôchodkovými spoločnosťami a prispieva do systému aj on.

Výška príspevku zamestnávateľa môže dosiahnuť maximálne 6% z hrubej mzdy zamestnanca a zamestnanec môže prispievať v ľubovoľnej výške.

Klient môže zvýšiť svoj budúci starobný dôchodok dobrovoľnými príspevkami ním zvolenou hodnotou zo mzdy a súčasne mu môže do tretieho piliera prispievať aj zamestnávateľ.
Myslite na budúcnosť. Iba prvý pilier už na naše dôchodky nebude stačiť.

Počas sporenia si môžete kedykoľvek a bez poplatku upraviť výšku platby, prípadne aj dočasne prerušiť svoje sporenie bez sankcií.

Ide o doplnok k starobnému dôchodku vyplácanému z prvého a druhého piliera dôchodkového systému.

Klientove príspevky spravujú a zhodnocujú doplnkové dôchodkové spoločnosti a to podľa miery konzervatívnosti, resp. rizikovosti, ktorú si klient zvolí.

Dedenie v III. pilieri

Úspory v III. pilieri vrátane príspevkov zamestnávateľa sú predmetom dedenia alebo sú vyplatené vami určenej oprávnenej osobe.

Aká je dostupnosť úspor v III. pilieri?

Po desiatich rokoch sporenia si vaše vlastné nasporené príspevky môžete kedykoľvek vybrať (vždy 1x za 10 rokov).