Investičné životné poistenie (IŽP) spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov.

Pri investičnom životnom poistení poistník platí poistné v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné, prípadne realizuje v priebehu poistenia mimoriadne vklady. Poisťovňa nakúpi za klientove peniaze podielové jednotky podielových fondov prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti podielových fondov.

Investičné životné poistenie obsahuje:

  • spojenie poistnej ochrany a investovania
  • ochrana pre vás, ale aj vašich najbližších
  • široká a variabilná poistná ochrana

Investičné životné poistenie vás zabezpečí v prípade nepriaznivých životných situácií. Zároveň formou investície dáva príležitosť vytvoriť si finančný kapitál alebo rezervu pre vás a vašu rodinu aj prípade, že si zo zdravotných dôvodov nebudete vedieť ďalej investovať sami.

Investičné životné poistenie zahŕňa poistenie pre prípad smrti s investovaním poistného do investičných stratégií, kde je investičné riziko na strane klienta. Zhodnotenie závisí od zvolenej investičnej stratégie. Investičné životné poistenie prináša možnosť vyšieho zhodnotenia finančných prostriedkov, ktoré ale nie je garantované.

Typickým znakom je možnosť voľby z ponuky niekoľkých investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a podstupovanou mierou rizika. Štandardom investičného životného poistenia je možnosť kedykoľvek zmeniť pomer finančných prostriedkov medzi poistnou ochranou a zhodnotením finančných prostriedkov v závislosti na voľbe výšky poistnej sumy a výšky poistného.

Rozloženie finančných prostriedkov medzi vybrané fondy (alokačný pomer) je možné v priebehu doby trvania poistenia meniť.