Investície do fondov ponúkajú možnosť dosiahnutia atraktívnych výnosov, voľbu investičnej stratégie, dostupnosť finančných prostriedkov a rozloženie investície (diverzifikácia) na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý časový horizont.

Garanciou bezpečnosti je zákon o kolektívnom investovaní ( č. 594/2003 Z.z.) a zákon o cenných papieroch (566/2001 Z.z.).

Investíciou sa rozumie investovanie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie s cieľom dosiahnuť zisk a to formou nákupu podielových jednotiek rôznych fondov, investície do dlhopisov, akcií, rôznych drahých kovov, ale aj bankových produktov.

Investovanie do fondov je komfortné zhodnotenie vašich peňazí

  • jednoduché a rýchle investovanie
  • zaujímavé zhodnotenie v podielových fondoch
  • vysoká odbornosť a profesionalita pri správe vašich peňazí

Fondy ponúkajú možnosť dosiahnuť vyšší výnos ako pri tradičných formách uloženia peňazí

Bankové úložky už dnes nevykazujú vysoké reálne zhodnotenie peňažných prostriedkov. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou pre bežného investora na investovanie svojich voľných finančných prostriedkov. Existuje pri nich reálna šanca dosiahnuť vyšší výnos ako je miera inflácie, čiže reálne zhodnotiť svoj majetok.

Informovanosť a transparentnosť pri investovaní do fondov

Aktuálnu cenu podielu si investor môže denne sledovať na webovej stránke. Okrem toho sú k dispozícii aj mesačné reporty jednotlivých podielových fondov.

Profesionálna správa vašich finančných prostriedkov

Všetky správcovské spoločnosti spravujúce vaše peniaze sú renomované spoločnosti, kapitálovo silné, s kvalitným manažmentom a dostatočnou históriou, ktorá potvrdzuje ich úspešné fungovanie na poli investovania.