Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Získajte najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) uzatvára držiteľ alebo vlastník motorového vozidla, ktoré podlieha evidencii vozidiel v SR.

Poistiť motorové vozidlo musí v deň jeho prvého použitia. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo SR. Súčasťou hlásenia musí byť aj záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle.

Poistenie môže klient zrušiť výpoveďou a to najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom poistenia. Zmenou držiteľa alebo vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel zmluva zaniká okamžite.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov pre neživotné poistenie alebo si môžete sami urobiť porovnanie v jednotlivých poisťovniach, poprípade uzatvoriť online poistenie u nás.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Jazda bez poistky (PZP) vás môže vyjsť draho.